Cover voor

Privacybeleid

Contactgegevens

Harbor Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

LOCATIE WAALHAVEN
Dokstraat 255
6541 EZ Nijmegen

LOCATIE CENTRUM
Mariënburg 90
6511 PS Nijmegen

info@harborgym.com
0610245933

Tycho Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van Harbor Gym. Hij is te bereiken via info@harborgym.com. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Harbor Gym verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Voorkeuren ten aanzien van onze diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@harborgym.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Harbor Gym verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Harbor Gym neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Harbor Gym) tussen zit. De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Gravityforms en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Rootnet. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar Harbor Gym-werknemer die ingaat op de ingestuurde vraag, opmerking of verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Harbor Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Harbor Gym verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Harbor Gym gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Harbor Gym en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@harborgym.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Harbor Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@harborgym.com.

×Chat met ons via Whatsapp